• 1.00 TL
  • Sayfa

Hısnu'l Mücahidin

İsmail Haliloğlu

Tercümesini yapmaya çalıştığımız bu risale, hicrî 1424 senesinde, Şeyh  Vail bn Ali Ed-Dusuki’nin cihat esnasında söylenen zikir ve duaları, ayet ve sahih hadislerden toparlayarak telif ettiği, hacmi küçük, ama içeriği hakikatte çok büyük olan bir çalışmadır. Kanaatimce bu küçük risaleyi değerli  kılan  asıl  amil,  dinimizin  dua  ve zikirlere verdiği ehemmiyettir. Yani amele ve imana gösterdiği önemdir. Zira gerek ayetlerde ve gerek Nebi’nin (Sallallahu aleyhi ve Alihi ve Sellem) hadislerinde cihat öncesi, sonrası ve esnasında yaptığı zikir ve dualar çok meşhurdur. Ve ayrıca zikir ve dua, ibadetlerin en üstünü ve en faziletli olanlarındandır. Cihat erleri bunlarla mücehhez olduğunda, sahabelerin elde ettiği gibi zafer kazanmaya daha yakın ve daha lâyık olurlar.