• 1.25 TL
  • Sayfa

İsim ve Sıfatlar Tevhidi

Ömer Faruk

Allah (azze ve celle)’nin isimleri ve sıfatları hususunda bidat fırkaları tarafından bir takım batıl görüşler ileri sürülünce, özellikle onların bu mevzudaki görüşlerini reddetmek amacıyla İslam âlimleri, isim ve sıfatlar tevhidini ayrı bir kısım olarak addedip tevhid’i üç kısma ayırmışlardır. İşte bizler de bu kitapcikta Ehl-i Sünnet’in görüşlerini aktarmaya çalıştık.